นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017

18076727_1665087696864871_5550192657736244203_o_0[1]ผลงาน “ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)” ของ นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และนายเมธาวุฒิ บัวขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในประเภทโครงการ Internet of Things (IOT) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากบริษัท MFEC ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล Good paper  ในการประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี อ.สกุลชาย สารมาศ อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Advertisements

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2560 นายปัญญา  เสนาจันทร์ นายนฤพล  สุขถนอม และนายอภิรักษ์  อินทร์กล่ำ  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 TPA Robot Contest Thailand Championship 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ยุทธการจารบิน”  โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม ( อ.ทัศพันธ์ สุวรรณทัต อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี  อ.ศิริชัย สมเสน  อ.นพรุจ เขียวนาค อ.อภิวัฒน์ จันโท และ อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ)

ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ซึ่งจะนำมาพัฒนาชิ้นงาน และการเรียนการสอนต่อไป