อาจารย์คณะวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการราชมงคล

ผลงานวิจัย แป้งฝุ่นม่อม : วิทย์นวัตพัฒนาภูมิไทย โดย อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ, รศ.เกศริน ฑีฆายุ, ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค, อาจารย์อนันทญา แสนสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่มีความสร้างสรรค์สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0” สาขาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

20663775_1516264521764548_3302109817186225490_n[1]

ทั้งนี้ มีอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ดังนี้

ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์ และ ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส   ร่วมเสนอบทความประเภทการบรรยาย สาขาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้บาร์ผสมมะเดื่อฝรั่งอบแห้ง

 

Advertisements

นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017

18076727_1665087696864871_5550192657736244203_o_0[1]ผลงาน “ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)” ของ นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และนายเมธาวุฒิ บัวขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในประเภทโครงการ Internet of Things (IOT) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากบริษัท MFEC ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล Good paper  ในการประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี อ.สกุลชาย สารมาศ อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2560 นายปัญญา  เสนาจันทร์ นายนฤพล  สุขถนอม และนายอภิรักษ์  อินทร์กล่ำ  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 TPA Robot Contest Thailand Championship 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ยุทธการจารบิน”  โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม ( อ.ทัศพันธ์ สุวรรณทัต อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี  อ.ศิริชัย สมเสน  อ.นพรุจ เขียวนาค อ.อภิวัฒน์ จันโท และ อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ)

ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ซึ่งจะนำมาพัฒนาชิ้นงาน และการเรียนการสอนต่อไป

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 จากเดิม “โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี” เปลี่ยนเป็น “โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี”

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

ดร.นันทพร พึ่งสังวร และ ดร.อนุสสรณ์ วิเศษสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ เรื่อง การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถใช้น้ำมันปาล์มผลิต PHA
ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ที่จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้
แนวคิด”รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” จัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   จ.อุดรธานี

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10

ขอเชิญผู้ัสนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ในวันที่  29-31 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี

โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3  เมษายน 2560  มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน

นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 086 – 7181928

โทร. / โทรสาร  038 – 358142

หมายเลขภายใน  8508, 8509, 8510

(ทุนวิจัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 2561

wannasa20balsong6e0b981e0b888e0b989e0b887e0b887e0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8b2e0b8936120copy

เอกสารประกอบที่จะส่ง
1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน  5  ชุด
3) โครงการวิจัย จำนวน  5  ชุด (ลงนามจริง ทั้ง 5 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับล่าสุด (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (สกุล.doc) จำนวน 1 แผ่น พร้อมลายเซ็นสแกน
5) แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)
แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ สวพ. หัวข้อ “แบบฟอร์มงานวิจัย”
คุณสมบัติหัวหน้าโครงการ
1) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา, พนักงานราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น
2) ไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่จะทำการวิจัย
3) ต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2559
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
ผลของชนิดน้ำมันที่มีต่อสมบัติของเจลโปรตีนในลูกชิ้นอิมัลชัน
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ ดวงเดือน วารีวะนิช
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์……..<<Read>>
การกระจายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลูกผสมข้ามชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
จุฑารัตน์ สาและ   อนุชา จุลกะเสวี  และ ปราโมทย์ พรสุริยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี…..<<Read>>
Raw Cassava Starch Hydrolysis for Single-Step Ethanol Production Using Combination of Raw Starch Hydrolysis and Fermentation to Pilot-Scale
Morakot Krajang1 and Saethawat Chamsart2
1 Biological Sciences Program, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi, Thailand
2 Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi, Thailand
Chemical Constituents from the Flowers of Homalium tomentosum
Thita Yodsawad1 and Yaowapa Sukpondma2
1 Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Nakhon Pathom
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
การกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ซีโอดีด้วยตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง
พรทิพย์ สอนเสถียร อรวี พิศเริงเลื่อน นันทนิตย์ ยิ้มวาสนา และ อุษารัตน์ คำทับทิม
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ…….<<Read>>
การสำรวจอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรกและสารมลพิษของเครื่องยนต์หัวรถจักร
พลรัชต์ บุญมี1 ศุภชัย หลักคำ1 และ ภูษิต โชติสวัสดิ์2
1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
2สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี…….<<Read>>
การตรวจคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งไร้ควันเมื่อเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกพอลิสไตรีนและพอลิโพรพิลีน
พัชราภรณ์ สมดี กนกอร นุ้ยเล็ก อนิวรรต หาสุข ชานนท์ บุนนท์ และ พิตินันท์ วสันตเสนานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา…….<<Read>>
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง
สมศักดิ์ ระยัน และ บุญทิวา ชาติชำนิ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร…….<<Read>>
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลือง Mystus nemurus (C&V) ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร
สุกัญญา คำหล้า สมศักดิ์ ระยัน และ บุญทิวา ชาติชำนิ
สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร…….<<Read>>
การเปรียบเทียบการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในประเทศไทย
สุทธิทัศน์ ทองคำใส และ ดลฤทัย ศรีทะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี…….<<Read>>
การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่น
อภิญญา รักษา
สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…….<<Read>>
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราทดส่งกำลังที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของปั๊มสูบแบบชัก
สมบัติ ก่ำมอญ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี…….<<Read>>

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี 26 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ซึ่งวารสารฯ จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่งบทความออนไลน์ได้ที่  www.kru.ac.th/journal