(ทุนวิจัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 2561

wannasa20balsong6e0b981e0b888e0b989e0b887e0b887e0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8b2e0b8936120copy

เอกสารประกอบที่จะส่ง
1) บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
2) ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน  5  ชุด
3) โครงการวิจัย จำนวน  5  ชุด (ลงนามจริง ทั้ง 5 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับล่าสุด (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4) ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (สกุล.doc) จำนวน 1 แผ่น พร้อมลายเซ็นสแกน
5) แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1)
แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ สวพ. หัวข้อ “แบบฟอร์มงานวิจัย”
คุณสมบัติหัวหน้าโครงการ
1) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา, พนักงานราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น
2) ไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่จะทำการวิจัย
3) ต้องไม่มีงานวิจัยที่ค้างส่งย้อนหลัง 3 ปี
Advertisements

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2559
สารบัญ / เนื้อหา กลับไปหน้าเลือกฉบับ
ผลของชนิดน้ำมันที่มีต่อสมบัติของเจลโปรตีนในลูกชิ้นอิมัลชัน
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ ดวงเดือน วารีวะนิช
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์……..<<Read>>
การกระจายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลูกผสมข้ามชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
จุฑารัตน์ สาและ   อนุชา จุลกะเสวี  และ ปราโมทย์ พรสุริยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี…..<<Read>>
Raw Cassava Starch Hydrolysis for Single-Step Ethanol Production Using Combination of Raw Starch Hydrolysis and Fermentation to Pilot-Scale
Morakot Krajang1 and Saethawat Chamsart2
1 Biological Sciences Program, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi, Thailand
2 Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi, Thailand
Chemical Constituents from the Flowers of Homalium tomentosum
Thita Yodsawad1 and Yaowapa Sukpondma2
1 Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Nakhon Pathom
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla
การกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้งหลังการวิเคราะห์ซีโอดีด้วยตัวดูดซับแทนนินจากใบฝรั่ง
พรทิพย์ สอนเสถียร อรวี พิศเริงเลื่อน นันทนิตย์ ยิ้มวาสนา และ อุษารัตน์ คำทับทิม
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ…….<<Read>>
การสำรวจอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรกและสารมลพิษของเครื่องยนต์หัวรถจักร
พลรัชต์ บุญมี1 ศุภชัย หลักคำ1 และ ภูษิต โชติสวัสดิ์2
1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
2สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี…….<<Read>>
การตรวจคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งไร้ควันเมื่อเติมตัวประสานจากขยะพลาสติกพอลิสไตรีนและพอลิโพรพิลีน
พัชราภรณ์ สมดี กนกอร นุ้ยเล็ก อนิวรรต หาสุข ชานนท์ บุนนท์ และ พิตินันท์ วสันตเสนานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา…….<<Read>>
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง
สมศักดิ์ ระยัน และ บุญทิวา ชาติชำนิ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร…….<<Read>>
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลือง Mystus nemurus (C&V) ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร
สุกัญญา คำหล้า สมศักดิ์ ระยัน และ บุญทิวา ชาติชำนิ
สาขาวิชาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร…….<<Read>>
การเปรียบเทียบการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในประเทศไทย
สุทธิทัศน์ ทองคำใส และ ดลฤทัย ศรีทะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี…….<<Read>>
การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคอเซอร์เวชั่น
อภิญญา รักษา
สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน…….<<Read>>
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราทดส่งกำลังที่เหมาะสมกับอัตราการไหลของปั๊มสูบแบบชัก
สมบัติ ก่ำมอญ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี…….<<Read>>

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9

ขอเชิญผู้ัสนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9

ในวันที่  11-13 พฤษภาคม 2559    

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี

โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25  มีนาคม 2559  มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 

นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 086 – 7181928

โทร. / โทรสาร  038 – 358142

หมายเลขภายใน  8508, 8509, 8510
แบบสำรองห้องพัก
ใบสมัครเข้าร่วมประชุม
คำแนะนำการจัดบทความ
รายละเอียดโครงการ
Template การจัดบทความ
แผนที่โรงแรม

(วารสาร) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี 26 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ซึ่งวารสารฯ จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่งบทความออนไลน์ได้ที่  www.kru.ac.th/journal

วช. ขอเชิญนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

ขอเชิญนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

มี 2 เวที

1)  44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016   ณ  สมาพันธรัฐสวิส   

     จัดวันที่   13-17 เมษายน 2559   กำหนดส่งรายชื่อให้ วช.  5 มกราคม 2559     กำหนดส่งแบบตอบรับ/ทำเนียบให้ วช.  11 มกราคม 2559

2) 27th Interation & Innovation Exhibition (ITEX 2016)  ณ ประเทศมาเลเซีย 

     จัดวันที่   12-14  พฤษภาคม 2559   กำหนดส่งรายชื่อให้  วช.  10 กุมภาพันธ์ 2559   กำหนดส่งแบบตอบรับ/ทำเนียบให้  15 กุมภาพันธ์  2559

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟรอ์มได้ที่  RRM.NRCT.GO.TH

วช. เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักวิจัย นักวิชาการแขนงต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ในการนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้วยรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ที่กระชับสื่อความหมายได้ชัดเจนต่อสาธารณะ

  ผ่านเว็บไซต์ www.thai-explore.net

(อบรมวารสาร) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง

เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ในวันที่  26-28  มกราคม 2559

ค่าลงทะเบียน  5,000  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.e-lat.or.th

ผู้ประสานงาน    คุณฐานุตรา  นาคะสิงห์

E-mail:  e-lat@hotmail.com

โทร. 02-5303084

(บ่มเพาะ) วช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โดยจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและเอสารเชิงแนวคิด จำนวน 20 ชุด

พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มของ วช.

 

ส่งมาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.

ภายในวันที่  8  มกราคม 2559    (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

สอบถามเพิ่มเติม  คุณสิริวรรณ  ฉัตรทองนพคุณ หรือ คุณสุพิชชา  ขุนทอง

โทร. 02-5612445 ต่อ 568, 459

ข่าวประชุมวิชาการ

 

วันที่ประกาศ หน่วยที่จัด ข่าวประชุมวิชาการ กำหนดวันที่จัดประชุม หมดเขตรับสมัคร หมายเหตุ
11/11/58 ม.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 23 มิ.ย. 2559 31 ม.ค. 2559 LINK
30/11/58 มรภ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 22 ก.ค. 2559ข่าวประชุมวิชาการ 11 มี.ค. 2559 LINK
09/12/58 วช. ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 17-21 ส.ค. 2559 LINK
09/12/58 สสก.(ThaiSim) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559 29-30 ก.ค. 2559 LINK

(อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร

1) หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 5”

กำหนดจัดวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  5,900 บาท

2) หลักสูตร “การวิเคราะหข้อมูลด้วย Binary Logistic Regression”

กำหนดจัด วันที่ 3-4 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

3) หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cox Regression Analysis”

กำหนดจัด วันที่ 14-15 ธ.ค. 2558   อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

4) หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน TIS/OHSAS 18001 : 2007”

กำหนดจัดวันที่ 14-15 ม.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

5) หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน ISO 14001 : 2004”

กำหนดจัด วันที่ 11-12 ก.พ. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

6) หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ รุ่นที่ 2”

กำหนดจัด วันที่ 28-30 มี.ค. 2559    อัตราค่าลงทะเบียน  3,500 บาท

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   www.fph.tu.ac.th

ผู้ประสานงาน     คุณพิศมัย  มากแพทย์        โทร. 085-3620126  E-mail: pisamai25@gmail.com

คุณวันเฉลิม  กระจัดกลาง   โทร. 084-8249615  E-mail: wanchalerm.k@fph.tu.ac.th