มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

banner-1-11-59

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  • การส่งใบสมัครสามารถส่งได้ ๔ ช่องทาง ดังนี้
  • ๑. ส่งทางจดหมายมาตามที่อยู่ดังนี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๖๐๑ ซ.อิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐
  • ๒. โทรสาร (FAX) : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑
  • ๓. E-mail address : rdibsruinfo@gmail.com หรือ nonnadhi@gmail.com
  • ๔. ส่งด้วยตนเองได้ที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาง http://research.bsru.ac.th
   • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
   • เป็นนักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
    ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาต่าง ๆ
    ๓. ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
    ๔. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
    ๕. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
    ๖. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
    ๗. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเครือข่าย (วช.) ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ
Advertisements

วช. ขอเชิญส่งชื่อเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ 2560

nrct-award

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559
และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็ปไซต์ www.nrct.go.th หรือhttp://rrm.nrct.go.th หรือ http://inventorday.nrct.go.th
หมดเขตวันที่  29  เมษายน 2559

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9

ขอเชิญผู้ัสนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9

ในวันที่  11-13 พฤษภาคม 2559    

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี

โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25  มีนาคม 2559  มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 

นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 086 – 7181928

โทร. / โทรสาร  038 – 358142

หมายเลขภายใน  8508, 8509, 8510
แบบสำรองห้องพัก
ใบสมัครเข้าร่วมประชุม
คำแนะนำการจัดบทความ
รายละเอียดโครงการ
Template การจัดบทความ
แผนที่โรงแรม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 6

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 6

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2558

ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ตรงข้ามมาบุญครองเซ็นเตอร์)

 

ค่าลงทะเบียน  4,500 บาท (สมาคมศิษย์เก่า ได้รับส่วนลด 50%)

สนใจติดต่อ  คุณกาญรัตน์  อินทุรัตน์  โทร. 02-2188190   โทรสาร 02-2188195

ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: Workshop_cphs@chula.a.th, Kanyaratgolf2529@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.cphs.chula.ac.th