ดร.นันทพร พึ่งสังวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)

ในการนี้ อ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่มาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก12728772_10153365564153321_6578773018882297503_n

อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณทัต ได้รับรางวัล ICSEC 2015 Best paper ในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICSEC 2015

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัล ICSEC 2015 Best paper จากงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICSEC 2015

13912680_1456493557698025_2321601720446408949_n

อาจารย์พิรดา สุดประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค STI Thailand Awards 2015

นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการประกวด STI Thailand Awards 2015 ประเภทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  โดยส่งผลงานเรื่อง “ถิ่นเท้ายายม่อม  กลมกล่อม วิทย์ ชุมชน ภูมิปัญญา” เข้าร่วมประกวดครั้งนี้  ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากแป้งเท้ายายม่อมในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วและขนมไดฟูกุ”

10624777_10204760234711670_728069478714539024_n